Nový člen a prestup

Z tejto kategórie si môžete vyberať položky len v prípade, ak ste doručili našej organizácii riadne vyplnenú prihlášku a Vaša žiadosť o prijatie za člena bola schválená výborom MO SRZ Nové Mesto nad Váhom.