Odstupenie od zmluvy

Príloha č. 1 Obchodných podmienok Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

MO SRZ Nové Mesto nad Váhom

P.O. Box 92
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dom rybárov, Zelená Voda, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

Dátum objednania / dátum prijatia* : ...................................... ...............................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ....................................................................................

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ......................................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): .......................

Dátum: ............................................... * Nehodiace sa prečiarknite