Reklamačný protokol

Reklamačný protokol

Kupujúci:

Meno a priezvisko: _________________________

Ulica a číslo: _________________________

Mesto: _________________________

PSČ: _________________________

Telefón: _________________________

E-Mail: _________________________

Predávajúci:

Obchodné meno: _________________________

Ulica a číslo: _________________________

Mesto: _________________________

PSČ: _________________________

Telefón: _________________________

E-Mail: _________________________

IČO: _________________________

IČ DPH: _________________________

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady. V zmysle zákona Vás prosím o oznámenie výsledku reklamácie v zákonnej lehote - 30 dní. V opačnom prípade budem považovať reklamáciu tovaru za opodstatnenú.

Tovar som zakúpila/zakúpil u: ______________________________________________

Dňa: ______________________________________________

Číslo dokladu: ______________________________________________

Reklamovaný tovar:

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Popis vady, predmet reklamácie:

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 

 

V_______________ dňa_______________ podpis

 

Vyjadrenie predávajúceho:

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru.

Podľa nášho názoru a názoru príslušného orgánu (viď príloha) Vaša reklamácia BOLA* - NEBOL A* opodstatnená.

Preto navrhujeme:

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Reklamácia bola vybavená dňa:

Reklamáciu vybavoval/ tel. konktakt: ___________________

V_______________ dňa_______________

podpis pečiatka a podpis